Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden | Zin! Psychologie

Datum laatst gewijzigd: 29-12-2022

Zin! Psychologie is een praktijk voor psychologische behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen, geregistreerd als Zin! Psychologie (KVK 60220252).

In dit document informeren wij u over onze algemene voorwaarden welke wij hanteren.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten tussen de psycholoog en de cliënt of derde.
 2. De psycholoog werkt volgens Beroepscode van het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de psycholoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de psycholoog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de psycholoog zijn verstrekt, heeft de psycholoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 2. De psycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de psycholoog kenbaar behoorde te zijn.
 3. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

Artikel 3 Kosten en afspraken ten aan zien van de overeenkomst

 1. De kosten en voorwaarden voor vergoede zorg zijn vermeld op de website.
 2. Voor de vergoede zorg (jeugd) is uitwisseling van persoonsgegevens met de gemeente noodzakelijk voor de declaratie. De declaratie wordt rechtstreeks bij de gemeente ingediend, cliënt ontvangt hier geen correspondentie over.
 3. Voor 18+ cliënten: De factuur wordt bij de cliënt in rekening gebracht en deze dient deze kosten zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de vergoeding van de zorgverzekeraar. De psycholoog is hiervoor nooit aansprakelijk of verantwoordelijk.
 4. Voor zelf betalende cliënten (particulier): de factuur wordt bij de cliënt in rekening gebracht.
 5. De psycholoog dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.
 6. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.
 7. Facturen (indien van toepassing) worden alleen via de e-mail verstuurd.
 8. Client is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een verwijzing van de huisarts. De psycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

Artikel 3 Betaling

 1. Algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de overeenkomst. Zie hiervoor ‘betalingsvoorwaarden’.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

 1. Alle door de psycholoog aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de psycholoog, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.
 2. Indien de psycholoog aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de psycholoog hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 3. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de psycholoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 5 Opzegging en beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, mondeling en per email opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft de psycholoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de psycholoog zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.
 3. De psycholoog heeft het recht de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de psycholoog bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als u iets beschadigd in de praktijk ontvangt u daarvan een factuur.
 4. Tijdens de behandelingsovereenkomst is er de mogelijkheid dat de psycholoog u naar een andere praktijk of instantie doorverwijst omdat u daar beter geholpen kunt worden. Uiteraard zal de psycholoog u hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6 Het recht van privacy van de cliënt

 1. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliëntgegevens mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.

Artikel 7 Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt de psycholoog dit graag met u in een persoonlijk gesprek. U mag ook altijd mailen of bellen.
 2. Indien de cliënt zich in een gesprek met de psycholoog onvoldoende met zijn/haar klacht geholpen voelt, kan contact worden opgenomen met tot het Nederlands Instituut van Psychologen

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen of verzetten of niet verschijnen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

Indien de psycholoog voor de afspraak een factuur naar de cliënt stuurt is het verzoek deze te voldoen. De psycholoog kan meerdere zaken of afspraken op een factuur declareren.

Artikel 4

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op 7 dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen 7 dagen na de onder art.5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim, – zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – en kan de psycholoog rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal Zin! Psychologie de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 10

Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11

Extra kosten bij het niet tijdig of niet naar waarheid verstrekken van noodzakelijke informatie door de cliënt aan de psycholoog zijn 14 dagen na het verzoek door de psycholoog aan de cliënt 100 euro per week.